Make your own free website on Tripod.com
home
downloads
C V
tekushti proekti
predishni proekti
publikacii
lekcii
kontakt
links

Структури на ромското всекидневие в България

download as PDF file

download as DOC file

Встъпителна лекция

 • Предмет и обект на курса. Мястото на курса в полето на социалните и историческите науки – методи, ресурси, парадигми.
 • Състояние на българската циганология в различните политически контексти. Медиен образ на ромите. Ромите в интернет.

 

Произход на ромите

 

 • Легенди съгласно Библията. Египетска хипотеза. Индийска хипотеза. Ромска етиология. Българска етиология.
 • Исторически данни и причини за мигарциите от Близкия изток. Първи появи на цигани/роми в Европа и България.

 

Демографски характеристики на ромските мигарции в България

 • Естествен и механичен прираст на ромското население. Разлики между преброяванията и експертните оценки.
 • Вътрешна миграция: обем и интензитет. Причини.

 

Ромската идентичнист. Етноними и класификация

 • Структура на ромската идентичност.
 • Етноними
 • Класификация на субгрупите. Проблемът за преферираната идентичност.

 

Ромският език

 • История на лингвистичните проучвания на ромския език
 • Фонетика, морфология, синтаксис и лексика
 • Ромският език като майчин в българските преброявания

 

Социална организация – част 1 (традиционен модел)

 • Ромската аристокрация. Цар Киро
 • Мешерето като потестарен орган

 

Социална организация – част 2 (модерен модел)

 • Военни и граждански титли. Гюпските кметове.
 • Ромски партии и НПО

 

Бракът в ромските общности

 • Видове брак според легитимацията им пред общността.
 • Брачност и бракоразводност. Ареали на брачност
 • Сватбата като обред на прехода.

 

Ромското семейство

 • Видове традиционни семейства
 • Бинуклеарните семейства и проблемът със серийната моногамия
 • Полови и възрастови статуси в семейството

 

Роднинството при ромите

 • Родствена терминология на различните субгрупи
 • Консангинатни и конюгални прилики и разлики

 

Основни човешки преживявания – част 1 (Раждане)

 • Обичаи на прехода свързани с бременността, раждането и кърмаческия период
 • Раждаемост и репродуктивно поведение

 

Основни човешки преживявания – част 2 (Прехрана)

 • Традиционни занаяти
 • Ромски икономически стратегии в различните исторически контексти

 

Основни човешки преживявания – част 3 (Подслон)

 • Стратификация на ромските махали
 • Дом, мебели и интериор

 

Основни човешки преживявания – част 4 (Смърт)

 • Здравословно състояние на ромското население. Смъртност.
 • Табута, суверия и религиозни практики
 • Погребални обичаи

 

Празникът в контекста на ежедневието

 • Празници от християнската традиция
 • Празници от ислямската традиция
 • Нерелигиозни празници